Veilig, Zuinig en Gezond bij Vestia

Veel huishoudens in de huursector kampen met binnenklimaat- en veiligheidsproblemen. Woningcorporatie Vestia wil daar wat aan doen en schakelt de expertise van Aarde-Werk in.

Met dit project wat we uitvoerden in 2007 en begin 2008 hebben we ingezet op het omlaag brengen van de energielasten, en het bijdragen aan een gezond en veilig binnenklimaat bij de 19.000 huishoudens van Vestia in Den Haag.

Thema’s
• Beveiliging
Huishoudens hebben vaak geen goede beveiliging tegen brand. Om hier iets werden er rookmelders geplaatst in 100% van het Haagse huizenbestand van Vestia.

• Binnenklimaat
Een ongezond binnenklimaat ontstaat door CO emissies in huis en door een vochtige binnenlucht. Omdat veel mensen 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen is deze vrijwel permanente blootstelling van grote invloed op de gezondheid. Dit probleem kan eenvoudig opgelost worden door het verbeteren van ventilatie en door goede informatie te verstrekken.

• Energiebesparing
Energielasten voor huishoudens stijgen consequent. Over het afgelopen jaar (2006/2007) was de geïndiceerde prijsstijging 7% voor gas en 3% voor elektra. Daarnaast neemt het energiegebruik jaarlijks toe.
Voor huishoudens met een laag inkomen wordt dit steeds meer een probleem. Zij hebben weinig middelen om hun energiegebruik terug te dringen. In het project ondersteunde we hen bij het nemen van een aantal eenvoudige maar effectieve maatregelen, zoals het plaatsen van spaarlampen. En door middel van voorlichting volgt gedragsverandering naar energiezuiniger leven.

• Werkgelegenheid
Het project had ook een werkgelegenheids- en opleidingsdimensie. Leerlingen van het VMBO kregen de mogelijkheid om via het project stage te lopen en kennis op te doen over installatie techniek, energie, veiligheid en gezondheid in huis. Herintredende werkzoekenden kregen de mogelijkheid om gedurende het project werkervaring op te doen en opgeleid en getraind te worden door ervaren energieadviseurs en trainers. Hiermee zal deze groep haar kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst vergroten.

Doelen
• In de 19.000 huishoudens van Vestia gaan de energielasten omlaag en wordt de veiligheid vergroot
• Aandacht voor een gezond en veilig binnenklimaat om zo de kwaliteit, veiligheid en het wooncomfort van de betrokken huishoudens toe te laten nemen
• Bevorderen van scholing en stagemogelijkheden voor VMBO leerlingen
• Bevorderen van de scholing en werkervaringmogelijkheden voor herintreders
• Een bijdrage leveren aan het lokale klimaatbeleid door een vermindering van de CO2 emissie van Den Haag, met maximaal 7.000 ton, te realiseren.

Behaalde resultaten
• Het project heeft uiteindelijk 13.811 Haagse huishoudens bereikt
• Bij 12.183 huishoudens is een rookmelder geïnstalleerd en een eenvoudig Zuinig, Gezond en Veilig Wonen Advies verstrekt
• 980 huishoudens met lage inkomens ontvingen een uitgebreid Zuinig, Gezond en Veilig Wonen Advies en een aantal eenvoudige besparende maatregelen.
• Er zijn 95 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over Zuinig, Gezond en Veilig Wonen, voor gemiddeld 20 huishoudens per bijeenkomst.

Partners
Het project werd uitgevoerd in opdracht van de VESTIA Groep, in samenwerking met:

Looptijd
Het project liep van maart 2007 tot april 2008

Contactpersoon
ErnstJan Stroes, manager projecten